Obchodní podmínky konference

Obchodní podmínky pro konference a semináře pořádané společností EMPRESA MEDIA, a.s.

Obecná ustanovení

Organizátorem konference je společnost EMPRESA MEDIA, a.s. IČ: 264 18 011, se sídlem Mikuleckého 1309/4, 147 00 Praha 4 (dále jen „organizátor“ nebo též „správce“).

Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba, která provede registraci na konferenci přes webovou stránku na www.shop.tyden.cz. (dále jen „objednatel“).

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují postavení, práva a povinnosti organizátora a objednatele.

Registrační podmínky

Registraci provede objednatel vyplněním registračního formuláře příslušné konference na stránkách www.shop.tyden.cz. Pole označená * jsou povinná. Registrace jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení organizátorovi.

Po doručení registrace obdrží objednatel e-mailem potvrzení registrace a zálohovou fakturu. Tímto okamžikem se registrace pro objednatele stává ZÁVAZNOU a zakládá se tak závazný právní vztah mezi organizátorem a objednatelem. Účastnický poplatek musí být uhrazen do data stanoveného v zálohové faktuře, vystavené organizátorem. Částka účastnického poplatku je fakturována v Kč a přijímána na účet vedený v CZK.

Účastnický poplatek se hradí platebními metodami uvedenými u registračního

formuláře (bankovní převod, on- line platba) Účastnický poplatek je objednatel povinen uhradit ve lhůtě stanovené organizátorem. Po obdržení platby bude na e-mailovou adresu objednatele zaslán řádný daňový doklad.

Zrušení registrace

Objednatel může zrušit registraci pouze písemně formou žádosti e-mailem na adresu marketing@empresamedia.cz.

V případě zrušení e-mailem se registrace považuje za zrušenou, pouze pokud objednatel obdrží potvrzující e-mail.

Při zrušení registrace do 20 dnů před termínem zahájení konference bude objednateli vrácen zpět celý účastnický poplatek a to na základě dobropisu vystaveného organizátorem a potvrzeného ze strany objednatele. Organizátor vrací účastnický poplatek do 15 dnů od doručení potvrzeného dobropisu.

Při zrušení registrace méně než 20 dnů od termínu zahájení konference nebo při neúčasti na konferenci se účastnický poplatek nevrací.

Organizační změny

Zastoupení účastníka či rozdělení dnů mezi delegáty je možné bez omezení.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu konference, termínu nebo na úplné zrušení konference z důvodu zásahu vyšší moci. Změny v přiměřeném rozsahu stejně jako zásah vyšší moci nepředstavují důvod pro refundaci účastnického poplatku. V případě zrušení konference z důvodů podléhajícím kontrole organizátora se vrací účastnické poplatky ve výši 100%.

O všech případných změnách bude organizátor neprodleně objednatele informovat telefonem nebo e-mailem.

Organizátor neručí za žádné individuální či jiné dopravní zdržení, které neumožní objednateli účast na konferenci.

Ochrana osobních údajů

Vyplněním a odesláním registračního formuláře vyjadřuje objednatel souhlas s poskytnutím údajů ke zpracování ze strany organizátora.

Organizátor postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Při využívání získaných osobních údajů pro účely šíření obchodních sdělení organizátora se organizátor řídí zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, především pak §7 tohoto zákona, který vymezuje povinnost organizátora získat prokazatelný souhlas objednatele se zasíláním obchodních sdělení a využíváním jeho osobních údajů pro tuto činnost.

Organizátor shromažďuje se souhlasem uživatelů jejich osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefon, adresa do zaměstnání, údaje o objednateli – právnické osobě (název, IČ), pokud je plátcem účastnického poplatku právnická osoba. Organizátor neshromažďuje citlivé osobní údaje definované v §4 zákona 101/2000 Sb.

Osobní údaje jsou shromažďovány elektronickou cestou, kdy jsou po vyplnění objednatelem zaslány do databáze umístěné na serveru dedikovaném pro organizátora.

Organizátor uchovává osobní údaje objednatele pouze po dobu nutnou k účelu jejich zpracování.

Organizátor shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze se souhlasem objednatele. Za souhlas k poskytnutí údajů za účelem zpracování jak je uvedeno v těchto OP je považováno vyplnění a odeslání těchto údajů objednatelem formou registračního formuláře a současně je vyžadován souhlas s těmito OP formou zaškrtnutí příslušného boxu v registračním formuláři.

Organizátor nepředává osobní údaje objednatele třetím osobám. Výjimku tvoří případy, kdy je organizátor ze zákona povinen tyto údaje poskytnout.

Registrace organizátora u Úřadu pro ochranu osobních údajů: 00041212

Poskytnutí údajů za účelem zpracování jak je uvedeno v těchto OP je povinné, bez jejich poskytnutí objednatelem mu organizátor nemůže požadovanou službu poskytnout.

Objednatel má kdykoli možnost požádat organizátora o informace spojené se zpracováním jeho osobních údajů.

Objednatel má kdykoli právo požádat o opravu svých osobních údajů shromažďovaných správcem a může kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů a požadovat jejich výmaz z databáze správce. Pro využití těchto práv se objednatel obrací na správce prostřednictvím e-mailové adresy webmaster(zavináč)tyden.cz.

Objednatel bere na vědomí, že odvoláním svého souhlasu dojde k ukončení služeb odebíraných od organizátora, které vyžadují souhlas s poskytnutím osobních údajů.

 


Týden Instinkt Sedmička Interview BARRANDOV

GoPay