Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen „OP")

Tyto OP platí pro nákup produktů vydavatelství EMPRESA MEDIA, a.s.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost EMPRESA MEDIA, a.s. se sídlem Mikuleckého 1309/4, 147 00 Praha 4 – Braník, IČ: 26418011 (dále jen „dodavatel" nebo „prodávající“) a kupujícího (dále jen „zákazník").

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se zejména občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.; dále i OZ) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).

1. Základní údaje
2. Vymezení pojmů
3. Objednávka zboží a předplatného
4. Zaslání zboží a cena dopravy
5. Osobní odběr zboží
6. Záruční podmínky a reklamace
7. Odstoupení od smlouvy a náhrada škody
8. Změny v odběru předplatného
9. Ochrana osobních údajů spotřebitele
10. Závěrečná ustanovení

Souhrn pro předplatitele

Všeobecné obchodní podmínky předplatného

Souhrn pro předplatitele je výňatkem z OP a slouží pro rychlou orientaci základních práv a povinností smluvních stran. Tento výňatek OP je uvedený na druhé straně předpisu (faktury) předplatného pro předplatné objednané zákazníkem (předplatitelem) písemně. Celé znění OP představuje tento celý dokument.

Objednání předplatného
Předplatné lze objednat písemně u prodávajícího, kterým je vydavatel EMPRESA MEDIA, a.s., IČ 26418011, sídlem Mikuleckého 1309/4, Braník, 147 00 Praha 4, a to na adrese oddělení předplatného EMPRESA MEDIA, a.s. Mikuleckého 1309/4, Braník, 147 00 Praha 4. V případě, že zákazník (předplatitel) nezvolí jiný termín, bude objednávka zavedena od nejbližšího čísla vydání.

Úhrada předplatného
Předplatné lze uhradit všemi platebními metodami nabízenými v elektronickém obchodě na adrese shop.tyden.cz, kromě platby dobírkou, kterou nelze pro úhradu předplatného využít.
V případě, že zákazník (předplatitel) zvolí pro platbu předplatného platbu bankovním převodem nebo složenkou budou mu tyto zaslány (faktura elektronicky nebo poštou, složenka pouze poštou) na adresu zákazníka (pláce předplatného). V případě neuhrazení předpisu předplatného (faktura, složenka) do 14 dnů po jeho odeslání vydavatelem bude předplatné ukončeno.

Reklamace
Předmětem reklamace je nedodání výtisku, dodání neúplného nebo nekvalitně vytištěného výtisku, nevložení přílohy.

Reklamaci je možno uplatnit u prodávajícího v oddělení předplatného a to bez zbytečného odkladu.
Zákonná práva spotřebitelů nejsou ustanovením tohoto článku dotčena. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady periodického tisku se pro spotřebitele řídí ustanovením § 2161 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Doručování
Předplatitel umožní doručovateli přístup ke své poštovní schránce. Distribuci pro předplatitele provádí společnost První novinová společnost a.s. Obchodní podmínky První novinové společnosti a.s. jsou dostupné na internetové adrese www.pns.cz.

Dočasné a trvalé změny, přerušení předplatného
V případě žádosti o dočasné nebo trvalé změny, či přerušení odběru, je nutné informovat písemně prodávajícího v oddělení předplatného nejméně 10 dnů před datem účinnosti změny. V případě přerušení odběru se automaticky prodlužuje předplatné o období, kdy nebylo doručováno.

Zrušení odběru
Zrušení předplatného bude provedeno na základě písemné žádosti. V tomto případě dojde k ukončení odběru po skončení předplatitelského období. V případě žádosti o ukončení odběru dříve, než vyprší předplatitelské období, nevzniká nárok na dobropisování částky za neodebrané výtisky. Nárok na vrácení přeplatku vzniká pouze v případě úmrtí. Přeplatek bude zaslán převodem na účet předplatitele po oboustranném odsouhlasení.
 

Dárky k předplatnému
Pokud je k předplatnému nabízen dárek, vztahuje se pouze na nové předplatitele. Dárek k předplatnému je odesílán až po uhrazení předplatného. Vybraný dárek je rezervován po dobu 7 dní, po této lhůtě může být předplatiteli zaslán dárek jiný. V případě vyčerpání jednoho dárku je vydavatel oprávněn zaslat novému předplatiteli dárek jiný. Dárky jsou zasílány doporučenou poštovní zásilkou. V případě nevyzvednutí zásilky předplatitelem je zásilka vrácena na adresu prodávajícího a předplatitel si ji může vyzvednout v sídle prodávajícího po dobu 7 dní od jejího vrácení prodávajícímu. Pokud tak neučiní, nárok na dárek zaniká.


Závěrečná ujednání
Smluvní vztah mezi předplatitelem a vydavatelem se řídí ustanoveními zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to i v případě dodávání periodik mimo území České republiky.

1. Základní údaje

Prodávající
EMPRESA MEDIA, a.s. Mikuleckého 1309/4, 147 00 Praha 4 - Braník
Dodavatel je plátcem DPH.
IČ: 26418011
DIČ: CZ26418011

Kontaktní údaje
Telefon: +420 222 994 110, +420 222 994 199
Fax: +420 222 994 042

Email
obchod(zavináč)tyden.cz
Na emaily odpovídáme ve většině případů do 24 hodin, nejpozději do 3 pracovních dnů.

Bankovní spojení

Raiffeisenbank a.s. 5383200001/5500
Raiffeisenbank a.s. 5383200028/5500

Adresa pro reklamace
EMPRESA MEDIA, a.s. Mikuleckého 1309/4, 147 00 Praha 4 - Braník
Telefon: +420 222 994 110, +420 222 994 199

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel. Prodávající je společnost EMPRESA MEDIA, a.s. se sídlem Mikuleckého 1309/4, 147 00 Praha 4 - Braník, IČ: 26418011.

Zákazníkem je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující, který je spotřebitel, je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (§ 419 OZ).

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel(§ 420 a 421OZ). .

3. Objednávka zboží a předplatného

Nabídka produktů na stránkách shop.tyden.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech nabízených položek. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě objednávky. U předplatného je termín začátku odběru volitelný.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího, tj, zasláním e-mailové zprávy o přijetí objednávky na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem, se uzavírá kupní smlouva mezi zákazníkem a prodávajícím.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že prodávající jej může v souvislosti s jeho objednávkou vybraných produktů (například alkoholických nápojů) požádat o prokázání splnění podmínky dle § 12 odst. 1 pís. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění, tj. že kupující není osobou mladší 18-ti let (např. prostřednictvím předložení kopie nebo obrazového záznamu průkazu totožnosti zákazníka). Na tuto žádost prodávajícího je zákazník povinen reagovat v přiměřené lhůtě, kterou určuje prodávající na 2 pracovní dny. Neprokázání této podmínky ze strany zákazníka je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a další poplatky jsou uvedeny níže.
Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Ceny zboží jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky.

Objednávka zboží registrovaným členem Online panelu Médea Research
Zákazník, který je současně registrovaným členem Online panelu Médea Research, může uskutečnit objednávku vybraného zboží za platné bodové poukázky získané za účast na výzkumech Online panelu Médea Research. Objednávku vybraného zboží za platné bodové poukázky může zákazník, který je současně registrovaným členem Online panelu Médea Research, uskutečnit v části e-shopu na stránce shop.tyden.cz/panel.

Zrušení objednávky
Zákazník může bez udání důvodu zrušit objednávku:

A, do potvrzení objednávky prodávajícím. Potvrzením objednávky prodávajícím se rozumí zaslání shrnutí objednávky na e-mailovou adresu vyplněnou zákazníkem při objednání zboží.

B, do 3 hodin po zaslání shrnutí objednávky, a to tak, že zašle požadavek na storno objednávky na e-mailovou adresu obchod(zavináč)tyden.cz a uvede číslo objednávky, své jméno, příjmení a kontaktní e-mailovou adresu. Zrušení objednávky je však možné pouze v případě, že doposud neproběhla platba za objednané zboží.

C, Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy a po uplynutí 3 hodinové lhůty je možné jen po předchozí dohodě prodávajícího a zákazníka, a to za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Výše uvedenými podmínkami není dotčeno právo zákazníka na odstoupení od smlouvy (viz. bod 7. těchto OP).

4. Zaslání zboží a cena dopravy

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky prodávajícím.
Závazným potvrzením objednávky je elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému prodávajícího, ve kterém si prodávající a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh a dostupnost zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem přijetí potvrzení do e-mailové schránky zákazníka je uzavřena kupní smlouva.

Dodací lhůta
Objednané zboží (speciály, knihy a dárky k předplatnému) bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době, obvykle do 15 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky v případě úhrady kupní ceny prostřednictvím on-line platebních metod, případně úhradou platební kartou; a do 15 pracovních dnů od připsání platby na účet prodávajícího v případě úhrady kupní ceny prostřednictvím převodu na účet. V případě předplatného časopisů bude toto zahájeno dle požadavků zákazníka a dodáváno prostřednictvím doručovací služby v den vydání titulu.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce. Nepřevzetí zásilky není považováno za odstoupení od smlouvy. V případě nepřevzetí zásilky, kdy není objednávka řádně a včas zrušena, je zákazník povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s odesláním zásilky, tj. náklady na balné a poštovné v plné výši. Náhrada se počítá dle platného ceníku České pošty, s.p. a poplatku za manipulaci a balné ve výši 10 Kč.

Ceník dopravy
Dopravu zboží na určenou adresu zajišťuje prodávající prostřednictví České pošty, s.p., a to formou obyčejné listovní zásilky. Zaslání zboží v běžném množství je na území ČR zdarma. U předplatného doručovaného na adresu v České Republice je doprava rovněž zdarma, pro zahraniční předplatné prosím kontaktujte společnost MediaCall, s.r.o. na adrese export(zavináč)mediaservis.cz, případně telefonicky +420 532 165 165.

Náklady na zaslání běžného množství produktů z našeho eshopu do zahraničí se řídí následujícím ceníkem:

Evropské i mimoevropské země

Hmotnost

Cena (Kč)

Do 20 g

30,-

Do 50 g

35,-

Do 100 g

45,-

Do 250 g

75,-

Do 500 g

105,-

Do 1000 g

180,-

Do 2000 g

300,-

Do 6 kg

340,-

Do 7 kg

380,-

Do 9 kg

460,-

Do 10 kg

500,-

Ceny jsou uvedené včetně DPH. Pro doručení zásilek větších hmotností do zahraničí nás kontaktujte na adrese obchod(zavináč)tyden.cz.

Způsob uhrazení ceny za zboží
Zákazníkovi bude vystavena faktura - daňový doklad, která bude zaslána na e-mailovou adresu zákazníka. Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží.

- Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele.

- Dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby (Česká pošta, s.p.), přičemž dobírkou nelze uhradit předplatné magazínů.

- Platební kartou - zákazník je po odsouhlasení položek v nákupním košíku, odsouhlasení ceny, zadání povinných údajů a zvolení platby kartou přesměrován na zabezpečené stránky poskytovatele platební brány. Tím je společnost GOPAY s.r.o., IČ: 260 46 768, založena v r. 2002.
Společnost je držitelem povolení ČNB k vydávání elektronických peněz podle zákona č. 124/2002 Sb. o platebním styku a je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 11030. Platba kartou probíhá skrze platební bránu Global Payments (GP).

- Online platebními metodami: peněženka GoPay provozovatele GOPAY s.r.o., MojePlatba provozovatele Komerční banka a.s. , ePlatby provozovatele Raiffeisenbank a.s. , mPeníze provozovatele BRE Bank S.A. (mBank)

- Platbou převodem poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.

- Platbu předplatného je též možné uskutečnit složenkou, která bude zákazníkovi zaslána na základě jeho požadavku. U předplatného v případě neuhrazení předpisu předplatného (faktura, složenka) do 14 dnů po jeho odeslaní vydavatelem bude předplatné ukončeno.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Zákazník souhlasí s vystavením účtenky v elektronické podobě a s jejím předáním prostřednictvím e-mailu, MMS, přes bluetooth nebo jiným obdobným způsobem, který umožňuje zákazníkovi s účtenkou disponovat.

Úhradu za zboží z části e-shopu určeného pouze pro registrované členy Online panelu Médea Research (na stránce shop.tyden.cz/panel) lze uskutečnit pouze prostřednictvím uplatnění platných bodových poukázek získaných za účast na výzkumech Online panelu Médea Research.

Reklamace plateb

Reklamaci platby je nutné uplatnit u prodávajícího bezodkladně. Zákazník pošle na adresu obchod(zavináč)tyden.cz následující údaje: své jméno a příjmení, zvolený způsob platby, částku platby, čas a datum realizované platby, ID objednávky, email zákazníka a případně další doplňující informace. Zákazník je povinen poskytnout dodavateli veškerou nutnou součinnost pro vyřešení reklamace. Zákazník je informován o výsledku reklamačního řízení, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od data přijetí reklamace u prodávajícího.

Doručování předplatného
Předplatitel umožní doručovateli přístup ke své poštovní schránce. Distribuci pro předplatitele provádí společnost První novinová společnost a.s. Obchodní podmínky První novinové společnosti a.s. jsou dostupné na internetové adrese www.pns.cz.
Doručování ostatního zboží
Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky pro následnou reklamaci.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem
Další komunikace mezi prodávajícím a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

5. Osobní odběr zboží

Zboží je zákazníkovi v provozovně prodávajícího rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží. Provozovna se nachází na adrese EMPRESA MEDIA, a.s., Mikuleckého 1309/4, 147 00 Praha 4 - Braník a je otevřena v pracovní dny od 9:00 do 16:00 hodin.
Zákazník má právo si zboží v provozovně prodávajícího před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout. Připouští-li to povaha koupě, má spotřebitel právo, aby věc byla před ním překontrolována.

V případě osobního odběru zboží v provozovně prodávajícího, se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

6. Záruční podmínky a reklamace

Údaje o právech vznikajících spotřebiteli z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky spotřebitele

6.1. Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

6.2. Práva z vadného plnění

Spotřebitel může právo z vadného plnění uplatnit u soudu, vytkl-li vadu zciziteli bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění.

Vadu krytou zárukou musí nabyvatel vytknout zciziteli bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost předmět plnění prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Předchozí věta se nepoužije, vyplývá-li to z povahy věci.

Nemá-li věc vlastnosti stanovené v čl. 6.1. OP, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může spotřebitel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího. Uplatní-li spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

6.3. Zvláštní ustanovení reklamace předplatného

Předmětem reklamace je nedodání výtisku, dodání neúplného nebo nekvalitně vytištěného výtisku, případně nevložení přílohy.

Reklamace je možno uplatnit v oddělení předplatného a to bez zbytečného odkladu.
Zákonná práva spotřebitelů nejsou ustanovením tohoto článku dotčena. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady periodického tisku se pro spotřebitele řídí ustanovením § 2161 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Kontakt na oddělení předplatného
Oddělení předplatného vyřizuje veškeré objednávky a platby. V případě dotazů či problémů nás můžete kontaktovat v pracovních dnech v době od 8.00 do 17.00 hodin:

Telefon: 222 994 111, 222 994 100
Fax: 222 994 042
E-mail: predplat(zavináč)tyden.cz

6.4. Zvláštní ustanovení o reklamaci dalších produktů

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného produktu, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

6.5. Postup reklamace
Reklamaci je nutné uplatnit u prodávajícího bezodkladně. Zákazník pošle na adresu obchod(zavináč)tyden.cz následující údaje: své jméno a příjmení, e-mailovou adresu zákazníka, popis vady a případně další doplňující informace. Zákazník je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou nutnou součinnost pro vyřešení reklamace.

6.6. Vyřízení reklamace
Prodávající posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je podle zákona č. 634/1992 Sb. 30 dnů.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.). Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné nikoliv za taxi službu).

7. Odstoupení od smlouvy a náhrada škody

Právo zákazníka na odstoupení od smlouvy
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.
Zákazník, který je spotřebitelem , má dále v souladu s § 1829, odst. 1 OZ právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Výjimku tvoří případy vyjmenované v § 1837 OZ , kdy nelze od smlouvy odstoupit, např. v případě:

a. dodávky novin, periodik nebo časopisů

b. dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.
Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem jakým od něho plnění přijal. Vydavatel platbu vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. V takovém případě vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu obchod(zavináč)tyden.cz nebo písemně v provozovně prodávajícího.
Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k prodávajícímu byly zaslány, budou vráceny odesilateli (zákazníkovi).

Poučení a formulář pro odstoupení od smlouvy spotřebitelem je k dispozici zde.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde prodávající bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět prodávajícímu v neporušeném stavu, nepoškozené a kompletní.

V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

V případě škody vzniklé kupujícímu jako podnikateli z důvodu porušení zákona nebo kupní smlouvy ze strany prodávajícího, odpovídá prodávající pouze za skutečnou škodu, kterou způsobil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, za ušlý zisk neodpovídá.

8. Změny v odběru předplatného

Dočasné a trvalé změny, přerušení předplatného
V případě žádosti o dočasné nebo trvalé změny, či přerušení odběru, je nutné informovat písemně prodávajícího nejméně 10 dnů před datem účinnosti změny. V případě přerušení odběru se automaticky prodlužuje předplatné o období, kdy nebyl odběr doručován.

Zrušení odběru
Zrušení předplatného bude provedeno na základě písemné žádosti. V tomto případě dojde k ukončení odběru po skončení předplatitelského období. V případě žádosti o ukončení odběru dříve, než vyprší předplatitelské období, nevzniká nárok na dobropisování částky za neodebrané výtisky. Nárok na vrácení přeplatku vzniká pouze v případě úmrtí. Přeplatek bude zaslán převodem na účet předplatitele po oboustranném odsouhlasení.

Dárky k předplatnému

Pokud je k předplatnému nabízen dárek, vztahuje se pouze na nové předplatitele. Dárek k předplatnému je odesílán až po uhrazení předplatného. Vybraný dárek je rezervován po dobu 7 dní, po této lhůtě může být předplatiteli zaslán dárek jiný. V případě vyčerpání jednoho dárku je prodávající oprávněn zaslat novému předplatiteli dárek jiný. Dárky jsou zasílány doporučenou poštovní zásilkou. V případě nevyzvednutí zásilky předplatitelem je zásilka vrácena na adresu prodávajícího a předplatitel si ji může vyzvednout v sídle prodávajího po dobu 7 dní od jejího vrácení prodávajícímu. Pokud tak neučiní, nárok na dárek zaniká.

Smluvní vztah mezi předplatitelem a prodávajícím se řídí ustanovením zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to i v případě dodávání periodik mimo území České republiky.

9. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Podrobné zásady nakládání s osobními údaji uživatelů elektronických služeb vydavatelství EMPRESA MEDIA, a.s. najdete zde .

10. Závěrečná ustanovení

Tyto OP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka zákazníka je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi zákazníkem a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný zákazníkovi. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Nákupem zákazník souhlasí s těmito OP.

Tyto OP zákazníkovi umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení OP ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Smlouva (resp. objednávka a potvrzení objednávky) vč. obchodních podmínek je uložena u prodávajícího v elektronické podobě. Spotřebitel má právo na tuto smlouvu a obchodní podmínky nahlédnout takovým způsobem, že odešle na adresu obchod(zavináč)tyden.cz požadavek na zaslání kopie své objednávky a uvede e-mailovou adresu, kam si ji přeje zaslat.

Veškeré spory vzniklé ze smlouvy mezi prodávajícím a předplatitelem, nebudou-li vyřešeny jednáním, budou řešeny v řízení před věcně příslušným soudem v Praze dle sídla prodávajícího.

Spotřebitel je oprávněn obrátit se v případě porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele na:

a. Českou obchodní inspekci

adresa: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2

Telefon: +420 296 366 360

Fax: +420 296 366 236

Web: http://www.coi.cz

IS DS: x7cab34

IČ: 00020869, DIČ: CZ00020869

b. Obecní živnostenské úřady podle umístění provozovny; nelze-li určit místní příslušnost podle umístění provozovny, pak podle místa realizované činnosti.

c. Sdružení spotřebitelů a jiných právnických osob založených k ochraně spotřebitele dle zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Tyto OP nabývají účinnosti dnem 25. května 2018.


Týden Instinkt Sedmička Interview BARRANDOV

GoPay